معرفی ریاست

زمین طبق فرامین، مصوبات، شورای وزیران جمهوری اسلامی افغنستان و استراتیژی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان میباشد.

 

مسوولیت های وظیفوی: 

1 ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی اداره و ارائه آن جهت اخذ منظوری؛

2- ارائه مشوره در راستای طرح، توسعه و تطبیق پالیسی های بخش مربوطه غرض نیل به نتایج مطلوبه اهداف و پرگرام های اداره؛

3- تامین ارتباط با دیپارتمنت ها و کارکنان تحت اثر و مراقبت از تطبیق اهداف و پرگرام ها جهت تحقق اهداف اداره مربوط؛

4- طرح پیشنهادات و تهیه اسناد در مورد املاک دولتی طبق قانون تنظیم امور زمینداری به اشخاص، افراد، شرکت های خصوصی، انتقال زمین دولتی به موسسات و ادارات دولتی زمین دولتی تبادله و توزیع زمین؛

5- کنترول از فعالیت های که در جهت حراست از املاک دولتی صورت میگیرد؛

6- تهیه اسناد انتقال املاک دولتی به موسسات، دوایر دولتی و اشخاص طبق قانون تنظیم امور زمینداری؛

7- اجراات پیرامون امور اسکان و ناقلین در مرکز و ولایت کشور؛

8- ارائه گزارش اجراات ماهوار، ربعوار و سالانه به مقام اداره؛

9- نظارت و کنترول از جریانات کاری کارکنان بخش مربوطه در مرکز و ولایات وبررسی نتایج کاری آنها جهت تحقق اهداف مورد نظر اداره مربوط؛

10- اداره، مدیریت، رهبری و سازماندهی تمام کارکنان تحت اثر جهت نیل به اهداف اداره مربوط استخدام رشد و آموزش موثر آنها و اجرای وظایف مطابق معیار های مورد نیاز؛

11- اجرای سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقرره ها طرزالعمل، اهداف و پالیسی اداره به وی سپرده می شود.