معرفی ریاست

ایجاد سیستم واحد، موثر و سریع اجاره اراضی  دولتی در سطح کشور به منظور، تشویق سرمایه گذاری و انکشاف استراتیژیک اراضی دولتی از طریق کاهش مراحل و بروکراسی یی مورد، ایجاد سیستم مدرن برای کنترول و تنفیذ قرار داد ها؛
 
مسولیت های وظیفوی: 
1-استفاده موثر و معقول از زمین دولتی به منظور رشد اقتصاد کشور؛
2-جلوگیری از غصب زمین دولتی؛
3-تشویق و جلب متشبثین خصوصی غرض سرمایه گذاری بالای زمین های صالح الزارعه، بکر و بایر دولتی؛
4-بلند بردن سطح عواید دولت؛
5-ایجاد زمینه های اشتغال برای مردم؛
6-توسعه ساحات زراعتی، باغی و تاکی از طریق عمران و آبادی زمین های بکر و بایر؛
7-احداث و توسعه فارم های زراعتی، مالداری و باغداری غرض ارتقای سطح تولیدات داخلی کشور؛
8-وضاحت و ایجاد سیستم بهتر کاری برای نظارت از فعالیت های اجاره گیرنده در روشنی احکام مواد (32، 59، 67، 68، 71، 75، 78، 80، 81 و 90) قانون تنظیم امور زمینداری؛
9-داشتن سیستم موثر جهت مدیریت پروژه های اجاره دهی و مراعات هر چه خوبتر مواد قرار داد بین اجاره دهنده و اجاره گیرنده؛
10-اجرای سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقرره ها، طرزالعمل، اهداف و پالیسی اداره به وی سپرده میشود.