معرفی ریاست

نظارت بر حراست از ملکیت ها و رهایی از غصب، تحلیل و ارزیابی دوسیه های مربوط و سهم در طرح طرزالعمل ها، مقرره ها و دستور العمل ها.

 

مسوولیت های وظیفوی: 

1.رسیدگی ابتدائی به منازعات املاکی در سراسر کشور؛

2.تحلیل و ارزیابی دوسیه ها و جلوگیری از تراکم کاری در محاکم و شناسائی غاصبین زمین های دولتی؛

3.دریافت و جمع آوری اندازه زمین های تصرف شده غیر قانونی با موقعیت و نوعیت آن در سراسر کشور؛

4.استرداد اراضی تصرف شده غیر قانونی به همکاری ارگانهای عدلی و امنیتی؛

5.تحلیل و ارزیابی قضایای وارده و احاله آن به مراجع مربوط در مطابقت به احکام قانون؛

6.دریافت راه بیرون رفت و رهنمائی قانونی به ادارات اراضی ولایتی و سایر مراجع؛  

7.اجرای سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقرره ها طرزالعمل، اهداف و پالیسی اداره به وی سپرده می شود.