معرفی ریاست

اداره، ‌رهبری، پلان گذاری و سازماندهی امور مربوط به عرضه خدمات کدستری تمام دیپارتمنت ها جهت نقشه برداری، جمع آوری احصائیه و ترتیب دفاتر املاکی به هدف حل معضلات و مشکلات امور زمین داری و کشور.

 

مسوولیت های وظیفوی:

1-ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی اداره و ارایه آن جعت اخذ منظوری؛

2-ارایه مشوره در رستای طرح، توسعه و تطبیق پالیسی های کدستر به اداره مستقل اراضی افغانستان غرض نیل به نتایج مطلوبه اهداف و پروگرام های اداره؛

3-تامین ارتباط با دیپارتمنت ها و کارکنان تحت اثر و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای جهت تحقق اهداف کدستری اداره مربوط؛

4-فراهم آوری ابزار و سامان آلات تخنیکی و فنی کدستری مدرن و دارای قابلیت های اندازه گیری،‌ نقشه برداری دقیق و فاقد خطر جهت پیشبرد امور مربوط به احصائیه دقیق اراضی زراعتی و ترتیب نقشه های املاکی اداره مربوط؛

5-تشخیص حجم و ارزش خدمات در تطبیق اهداف و پروگرام های کدستری و ایجاد میکانیزم سالم در راستای جلب همکاری های موسیسات و تربیت کادر مسلکی غرض تقویت پروسه های کاری ریاست کدستر در کشور؛

6-نظارت و کنترول از جریانات کاری کارکنان اداره کدستر در مرکز و ولایات و بررسی نتایج کاری آنها جهت تحقق اهداف مورد نظر اداره مربوط؛

7-فراهم آوری زمینه های لازم در جهت طرح مسوده های قانونی، تعلیم نامه ها و دستور العمل ها و ارسال آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب؛

8-تشخیص و پیشنهاد نیازمندیهای بودیجوی بر اساس پلان کاری سالانه و تامین هماهنگی با ولایات و ساحات تحت اندازه گیری و نقشه برداری غرض حل معضلات امور زمین داری کشور؛

9-اداره، مدیریت رهبری و سازماندهی تمام کارکنان تحت اثر جهت ذیل به اهداف کدستری اداره مربوط؛

10-استخدام رشد و آموزش موثر آنها و اجرایی وظایف مطابق معیار های مورد نیاز؛

11-اجرایی سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقرره ها، طرزالعمل، اهداف و پالیسی اداره به وی سپرده می شود،