معرفی ریاست

ریاست تصفیه زمین نقش خدمات زمین را در چوکات استراتیژی اداره مستقل اراضی افغانستان دارد. اهداف دراز مدت زمین ریاست در استراتیژی اداره مستقل اراضی افغانستان مفید به زمان نبوده بلکه بشکل اهداف اولیه، دومی و سومی می باشد.

در حال حاضر تشخیص، تفکیک و تثبیت مالکیت زمین از طریق عمل تصفیه در پروژه های عام المنفعه جریان دارد که از این طریق ملکیت های تصفیه شده ثبت دفاتر زمین می گردد.

اهداف دراز مدت این ریاست بدست آوردن احصایه زمین های شخصی، دولتی، عامه و خاصه قریه جات بعد از عمل تصفیه می باشد تا ازین طریق از زمین بهره برداری درست صورت گرفته و پروژه های عام المنفعه به ثمر برسد.

مسؤلیت های وظیفوی:

1.رهبری، هدایت و کنترول کارکنان  ریاست تصفیه اراضی غرض اطمینان از اجراات موثر و مفید بخش های تصفیه اراضی بمنظور نیل به اهداف و مقاصد ادارۀ مستقل اراضی افغانستان؛

2.ترتیب پلان  کاری ریاست تصفیه اراضی، پروپوزل ها  و ارایه ان به مقام اداره جهت اخذ منظور به منظور پیشبرد عمل تصفیه در سراسر کشور مطابق به اهداف و پالیسی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان و رهنمایی لازم تخنیکی به هیأت تصفیه در چارچوب قانون و طرزالعمل های نافذ؛ 

3.کنترول از اکمال هیات های تصفیه از نظر پرسونل و ضروریات دیگر تحلیل و ارزیابی نواقص کار کمیته های تصفیه و جستجوی طرق حل آن در پرتو احکام قانون و ارجاع مشکلات عایده جهت حل به مراجع زیربط؛ 

4.کنترول و نظارت از تحقق هدیت، اوامر، فرامین، مکاتب واصله، تهیه گذارشات و ترتیب و تطبیق پلان های استفاده از زمین هنگام تصفیه، اجاره، انتقال و تبادله؛ 

5.مراقبت و کنترول از تطبیق پلان های تدابیری ، قوانین، احکام و مصوبات درمورد تصفیه اراضی ورسیدگی به عرایض و پیشنهادات مراجعین جهت رفع معضلات درامور تصفیه اراضی؛

6.کنترول و مراقبت از رهنمائی لازم تخنیکی کارکنان گروپ های تصفیه به نظور تطبیق احکام قانون و مقررات تصفیه اراضی؛

7.سهم گیری در طرح پالیسی ها، لوایح و طرزالعمل های تصفیه اراضی به منظور تطبیق قانون اراضی به طور یک سان و ایجاد سهولت در امور تصفیه اراضی و اتخاذ تصمیم در مورد استراتیژی و پالیسی های مناسب  در رابطه به حل مسایل و مشکلات مربوط به وظایف و مسئولیت های تصفیه اراضی و طرح رهـنـمــود هـا برای تـرتـیـب و تطـبـیـق پـالـیـسی هـای اداره در این خصوص؛

8.حصول اطمینان از استفاده مؤثر مدیریت  در اداره به منظور تحقق و تطبیق پالیسی های اراضی در اداره مربوط و نظارت از تطبیق درست و بموقع از پروسه تصفیه اراضی  و تطبیق سایر مقرره ها و طرزالعمل ها موجود به منظور رعایت اصل شایستگی و شفافیت؛

9.هدایت در اجرای امور تنظیم گروپ های تصفیه اراضی و مطالعه دقیق اسناد تصفیه با در نـظـر داشــت پالیسی های موجود در زمینه؛

10.مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد و اموزش موثر انها و اجرای وظایف مطابق معیار های مورد نیاز؛

11.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات، اهداف اداره مستقل اراضی افغانستان و خط مشی اداره سپرده میشود.