معرفی ریاست

نظارت و بررسی از تطبیق برنامه ها، قوانین، رهنمود ها و طرزالعمل های مالی و حسابی جهت تأمین شفافیت از صورت مصرف بودجه و جلوگیری از سوی استفاده، حیف و میل تخصیصات بودجوی اداره اراضی.

 

مسئولیت های وظیفوی :

1.طرح و ترتیب پلان کاری ریاست تفتیش داخلی نظارت و ارزیابی در مطابقت به استراتیژی اداره مستقل اراضی افغانستنا و پلان های کاری اداره عمومی کنترول و تفتیش به منظور تفتیش از امور مالی و اداری شعبات اداره و براورده شدن اهداف و برنامه های اداره مستقل اراضی افغانستان؛

2.ترتیب رهنمود های کاری برای مفتشین به منظور پیشبرد بهتر امور تفتیش مالی و حسابی مرکز و ولایات؛

3.تعقیب از چگونگی تطبیق نظریات و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده مفتشین در رابطه به فعالیت بخش های کاری ادارۀ مستقل اراضی افغانستان؛

4.حصول اطمینان از کیفیت کار و دقت محتوای تمام گزارشات ترتیب شده ادارات، سکتورهای مربوط اداره جهت ارسال به مراجع مربوطه؛

5.کنترول و نظارت فنی از لحاظ کیفیت عالی کاری در پروژه های انکشافی اداره جهت حصول اطمینان از تطبیق کیفی  پلان های مربوطه؛

6.تحلیل گزارش های مفتشین امور مالی و حسابی اداره  جهت حصول اطمینان از اجرای قانونی مصارف؛

7.تنظیم و همآهنگ نمودن پلان های سفر به ولایات بمنظور بررسی و بازدید از نتایج وظایف نماینده گی های ولایتی؛

8.مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش آنها بمنظور اجرای وظایف مطابق معیار های مورد نیاز؛

9.مراقبت از تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری آمریت تفتیش داخلی؛

10.اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات  مطابق به قوانین، مقررات، اهداف، خط  و مشی اداره سپرده میشود.