معرفی ریاست

مدیریت وکنترول از برنامه ها وپروژه های انکشافی اداره و انسجام برنامه های کاری برای ریاست پالیسی و پلان اداره در مطابقت به  استراتیژی انکشاف  ملی و پالیسی دولت در جهت تحقق اهداف استراتیژیک اداره.              

 

مسؤلیت های وظیفوی:

1.طرح و ترتیب پلان های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی برای تمام پروژه های ادارۀ مستقل اراضی افغانستان و زمان بندی آن بصورت کوتاه مدت متوسط المدت و و در ازمدت و ارائه آن جهت منظوری به مقام  اداره و مدیریت و رهبری امور مربوط به  پلان و پروژه ها اداره؛ 

2.بررسی و کنترول امور مربوطه به پلان و پروژه ها انکشافی  و تحقق پلانگذاری در پروژه های کاری اداره و رهنمائی بخش های مربوطه در جهت طرح و ترتیب پلان ها و نقشه های ساختمانی به منظور اعمار تعمیرات مربوط اداره هوانوردی ملکی؛

3.حصول اطمینان و بررسی و کنترول از امور پلانگذاری و ارقام  گزارشات جمع آوری شده به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر در امور زمین داری و سایر پلان پروژه های ساختمانی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان؛

4.مطالعه، بررسی و تصحیح طرح و تسوید قوانین مربوط به زمین، ارائه شده  از بخش های مربوط و ازچگونگی تطبیق به منظور ارائه به مقامات اداره مستقل اراضی افغانستان و سایر ارگانها و تطبیق هدایات مقامات ذیصلاح اداره در قوانین زمین داری  اداره مستقل اراضی افغانستان و ارائه  اطمینان به آنها از تحقق آن؛

5.کنترول تنظیم گزارشات از صورت پیشرفت و تطبیق پلانهای پروژه های ساختمانی بصورت ماهوار، ربعوار و سالانه به منظور ارائه به مقام  اداره مستقل اراضی افغانستان و از فعالیت های انجام شده سایر ریاست های اداره از پلان و پروژه های  ارائه شده به منظور حصول اطمینان از تحقق درست و به موقع آنها؛

6.تشخیص و پیشنهاد نیاز های  بودجوی ریاست مربوطه به اساس پلان کاری سالانه و ارائه آن به بخش مربوطه اداره هوانوردی ملکی جهت توحید و منظوری و تطبیق پروگرام های اداره؛

7.مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد و اموزش موثر انها و اجرای وظایف مطابق معیار های مورد نیاز؛

8.کنترول از امور مربوط به پروژه های و توحید پلان های مربوط  و رهنمایی برای تمام کارکنان مربوط در رابط به اجرای دقیق و مطابق اهداف اداره در امور پروژه های اداره؛ 

9.تامین ارتباط هماهنگی به اداره های ذیربط در خصوص حصول اطمینان از موجودیت بودجه جهت تمویل پروژه های اداره مطابق پلان عمومی اداره دراین عرصه؛‌

10.اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره، خط مشی اداره.