معرفی ریاست

مدیریت و سازماندهی امور دفتر مقام ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در مطابقت به احکام، قوانین و مقررات درمورد ترتیب و تنظیم  ملاقات ها، جلسات مقام ادارۀ مستقل اراضی افغانستان با مراجع داخل و خارج  اداره میباشد.مدیریت و سازماندهی امور دفتر مقام ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در مطابقت به احکام، قوانین و مقررات درمورد ترتیب و تنظیم  ملاقات ها، جلسات مقام ادارۀ مستقل اراضی افغانستان با مراجع داخل و خارج  اداره میباشد.

 

مسؤلیت های  وظیفوی: 

1.طرح و ترتیب پلان کاری ریاست دفتر مقام در مطابقت با استراتیژی و اهداف ادارۀ مستقل اراضی افغانستان به منظور اجرای دقیق و موثر وظایف محوله وارائه آن به مقام اداره جهت منظوری؛

2.نظارت وکنترول از تطبیق احکام و هدایات رئیس اداره، مصوبات و فرامین ریاست جمهوری، صدور و هدایات مقام ادارۀ مستقل اراضی افغانستان جهت حصول اطمینان از تحقق آن؛

3.تأمین ارتباط کاری بین ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در و سایر ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی غرض ایجاد هماهنگی؛

4.کنترول و نظارت پیرامون ارسال مصوبات، فرامین و احکام مقام اداره و سایر مقامات به بخش های مربوطه به  به منظور اجراات بموقع؛ 

5.ترتیب و تنظیم اسناد به منظور پیشبرد مصاحبه ها، ملاقات ها، کنفرانس های مطبوعاتی و ارسال آن به بخش  اطلاعات و ارتباط عامه غرض نشر در رسانه ها و کنترول از تنظیم کنفرانس های مطبوعاتی جهت حصول  اطمینان از صحت موضوعات  نشر شده؛

6.وارسی از امور توزیع سکالرشیپ، فیلوشیپ ها، طی مراحل پاسپورت، ویزه  به کارمندانی که به داخل و خارج کشور سفر میکنند؛

7.ابراز نظر پیرامون فیصله های حقوقی که از طرف مشاور به اداره مواصلت مینماید غرض رجعت به مقام وارائه مشوره درغنامندی اهداف و پروگرام های ادارۀ مستقل اراضی افغانستان؛

8.تشخیص و پیشنهاد نیاز های  بودجوی ریاست مربوطه به اساس پلان کاری سالانه و ارائه آن به بخش مربوطه ادارۀ مستقل اراضی افغانستان استندرد جهت توحید ومنظوری؛

9.مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش موثرآنها به منظور اجرای وظایف مطابق معیار های مورد نیاز؛

10.اجرای سایر و ظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره  به وی سپرده میشود.