پلان های آینده

یک فایل بنام پلان استراتیژی پنج ساله اداره مستقل اراضی افغانستان.