هدف

 ادارۀ مستقل اراضی افغانستان هدف خویش را طور ذیل توضیح میدا:

1-حصول اطمینان از اینکه منابع زمینداری افغانستان در راستای حمایت از پالیسی های اقتصادی، اجتماعی و محیطی و اهداف توسعوی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

2-فراهم نمودن خدمات موثر و مفید مدیریت و اداره زمین تا درنتیجه دسترسی به زمین جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی تسهیل گردد.

3-منحیث نهاد فعال و پاسخگو مدیریت و اداره زمین را بطور قابل ملاحظه تسهیل نموده و برای مراجع ذیربط باعث فراهم آوری مزایای مستقیم و غیر مستقیم ذیل گردد.

 

•دسترسی بیشتر و ساده تر به زمین و نیز مصئونیت عقاری افراد، جوامع و سرمایه گذاران؛

•تخصیص بهتر زمین بمنظور توسعه هرچه بیشتر، به نحوی که از نظر اقتصادی موثر، از نظر اجتماعی-فرهنگی قابل پذیرش و از نظر محیطی سازگار باشد؛

•فراهم نمودن معلومات مرتبط به زمین برای افراد، جوامع، سرمایه گذاران و دولت؛

•بلند بردن عواید از طریق خدمات مرتبط به زمین، مالیات و اجاره زمین.