دورنما

یک اداره دولتی، مستقل، موثر و مفید که خدمات شفاف زمینداری را فراهم نموده تا به ثبات و رشد اقتصاد کمک نما

اداارۀ مستقل اراضی افغانستان یگانه نهاد مستقل مدیریت و اداره زمین در افغانستان بوده که خدمات و معلومات مرتبط با زمین را به شهروندان، نهادها و سرمایه گذاران فراهم می نماید. اداارۀ مستقل اراضی افغانستان یک نهاد عصری مستقل بوده که مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمین را برای مردم افغانستان به حد اعظمی آن رسانیده و با درنظرداشت ملحوظات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان عرضه خدمات میدارد.