درباره اراضی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آغاز سالهای ۱۲۸۰ هـ ش روی تنظیم و اداره زمین، عمدتاً منحیث یک وسیله جمع آوری مالیات، تمرکز داشته و در گذشته، وزارت های امور داخله و مالیه، بالترتیب مسئولیت انجام این امور را عهده دار بودند که بعداً درسال ۱۳۵۷ هـ ش به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری منتقل شد. همواره فرض بر این بوده است که تعرفه های مالیات حاوی نام مالکین حقیقی زمین باشد، و این موضوع در قانون تنظیم امور زمینداری سال ۱۳۸۷ هَـ ش نیز تسجیل یافته است. تلاش های مکرر به منظور بهتر ساختن تعرفه های مالیات و افزایش عواید مالیاتی، از طریق اتکا به همکاری داوطلبانه مالکین زمین در مورد اصولنامۀ ترتیب احصائیه، ثبت املاک و فروش زمین مازاد استحقاق ۱۳۳۹ هـ ش، با موفقیت های اندک همراه بوده که منتج به تلاش های بیشتر به خاطر بهبود تولید عواید گردید. در سال ۱۳۴۳ هـ ش ریاست های املاک و کادستر در چوکات وزارت مالیه ایجاد که منتج به تهیه اولین دفتر دقیق زمین گردید که می توانست به مقاصد متعدد مورد استفاده قرار گیرد.اما این دفتر زمین شامل ثبت اسناد محاکم نبود. ریاست کدستر در سال ۱۳۵۳  هـ ش از وزارت مالیه جدا و به اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی مدغم گردید، که این امر باعث آن گردید تا اداره املاک دسترسی مستقیم به نقشه های کدستری را نداشته باشد.   

مسئولیت اصلاحات اراضی که شامل سیاست اقتصادی حکومت مرحوم سردار محمد داود قرار داشت به اداره املاک سپرده شد، و این اداره یک سروی را تکمیل و در مورد ۸۰۰۰۰۰ مالک زمین معلومات جمع آوری و تقسیم بندی جدید ای از کیفیت زمین ارائه نمود. اداره املاک در سال ۱۳۵۸ هـ ش  به اساس سیاست های اقتصادی حکومت وقت به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری منتقل شد، و متعاقبا اصلاحات اراضی، تحت نفوذ شوروی وقت روی توزیع زمین مازاد مالکین بزرگ به فقراء و بی خانه گان تمرکز داشت، که امر غیر معمول بود. در سال ۱۳۷۱ هـ ش کار اصلاحات اراضی به سکتگی مواجه شد و اداره املاک بیشتر کارمندان خود و حمایتي که از آن اداره صورت می گرفت، را از دست داد. روی همرفته، اداره املاک تا زمانیکه در سال ۱۳۹۰ هـ ش با اداره اراضی افغانستان مدغم نگردیده بود و فعالیت های محدود داشت. اداره اراضی افغانستان در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به هدف ای ایجاد گردید تا بصورت مستقیم امور اجاره دهی زمین های دولتی به سکتور خصوصی را به منظور بهبود استفاده از زمین و افزایش عواید دولت عهده دار باشد. به تاریخ ۱۳۸۹     هـ ش شورای وزیران طی مصوبه شماره ۲۴ که به تعقیب مصوبه شماره ۲۳ خویش صادر نمود، اداره املاک را با کمیسیون مستقل استرداد زمین های غصب شده غیر قانونی، که بر بنیاد فرمان شماره ۶۳۸  سال۱۳۹۰ هـ ش ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده بود، که اداره اراضی افغانستان مدغم ساخت. در نتیجه این ادغام اداره ای تحت عنوان اراضی به میان آمد که به شمول اداره مرکزی در برگیرنده ۳۴ ولایت و ۳۹۴ ولسوالی میباشد.  تمام صلاحیت ها و مسولیت های املاک، به اداره اراضی افغانستان و کمیسیون مستقل استرداد زمین های غصب شده غیر قانونی، سپرده شد، و این اداره نقش اساسی در تطبیق احکام قانون امور زمینداری را عهده دار گردید. اداره اراضی الي سال 1392 زير چتر وزارت زراعت، آبياري و مالداري به اساس مصوبه شماره ۱۱ مورخ 6/3/1392 به حيث اداره مستقل و واحد اول عرض وجود نمود و درعین حال ریاست سروی کدستر ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی جهت هماهنگی بهتر فعالیت ها و عرضۀ خدمات یکسان با تشکیل آن  به ادارۀ مستقل اراضی مدغم و منتقل گردید.